Algemene verkoopvoorwaarden

1. Offertes, bestelbon en opdrachtbevestigingen

Iedere offerte is vrijblijvend. Voor goederen door ons geïmporteerd of geleverd door derden, zijn onze voorwaarden gebaseerd op diegene die L-door opgelegd krijgt. Overeenkomsten betreffende de verkoop van onze producten, behoudens service-opdrachten, aangegaan door onze vertegenwoordigers, zullen pas bindend zijn nadat zij door ons schriftelijk bevestigd werden. Het contract komt tussen partijen tot stand vanaf de ondertekening door de klant van de bestelbon of de offerte. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn (algemene of bijzondere) voorwaarden, voor zover deze strijdig zijn met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, tenzij wij hierin schriftelijk hebben toegestemd. Door het geven van de opdracht verklaart de klant stilzwijgend in te stemmen met alle vermelde bepalingen. De verkoopvoorwaarden komen in de plaats van alle tot dusver geldende voorwaarden en maken deel uit van alle overeenkomsten, die door ons worden aangegaan. Onze voorwaarden hebben altijd de bovenhand op deze van onze klanten. De klant is altijd verantwoordelijk voor de opgegeven maten van de poort. De klant is ertoe gehouden de opdrachtbevestiging te controleren en de onjuistheid ervan of vergissingen onmiddellijk te melden. De goederen worden geleverd zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. Laattijdige meldingen worden door ons niet-ontvankelijk beschouwd.

2. Goederen, tekeningen en afbeeldingen

Onze goederen zijn van gebruikelijke handelskwaliteit en worden verkocht en geplaatst met de potentiële afwijkingsmarge van de fabrieken, wat betreft eigenschappen, gewicht en afmetingen. Een verschil verplicht ons niet tot een vergoeding aan de klant en geeft de klant geen recht om ontvangst of betaling van de goederen te weigeren. Tekeningen, plannen, catalogi e.d. blijven eigendom van de verkoper. Zij dienen onmiddellijk te worden geretourneerd indien van de aanbieding geen gebruik wordt gemaakt. Zij mogen noch meegedeeld, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

3. Opmeting en levering

De technische opmeting gebeurt in één maal nadat de poortopening klaar is en de dorpel ligt. Wijzigingen tegenover de originele offerte worden verrekend in de “opdrachtbevestiging”, dit zowel in plus als in min, aan de geldende prijzen op dat ogenblik. Zodra dit document ondertekend terug in ons bezit is, begint de productie en de leveringstermijn, die enkel bij wijze van inlichting meegedeeld wordt. Deze levertermijn is niet bindend, doch enkel bij benadering, een vertraging, om welke reden ook, kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, nietigheid, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Levering geschiedt op risico van de klant. De plaats van de levering wordt, indien niet nadrukkelijk door de klant aangegeven, door L-door bepaald. De klant is ertoe gehouden de goederen te stockeren op een droge en veilige plaats. Het risico gaat onmiddellijk over bij de aflevering van de goederen aan de klant.

4. Overmacht

Volgende omstandigheden die bij de verkoper, de onderaannemers of de leveranciers de productie of verzending zouden onmogelijk maken of belemmeren, worden als gevallen van overmacht beschouwd: leveranciersproblemen, electriciteitsonderbrekingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog, brand, natuurrampen, staking, ... .

Deze opsomming is niet exhaustief. De klant kan in geval van overmacht geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen.

5. Wijziging

Een eenmaal gegeven en bevestigde overeenkomst kan door de klant niet herroepen of gewijzigd worden zonder onze schriftelijke goedkeuring. In geval van annulering is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de overeenkomst, verhoogd met de reeds gemaakte fabricatiekosten indien de productie reeds gestart is.

6. Plaatsing

Bij bestelling van een dossier dient de poort binnen een periode van 12 maanden geplaatst te worden. L-door behoudt zich het recht om na deze periode bij stijging van prijzen, kosten, lonen, heffingen, rechten, belastingen, koersen, e.d. haar prijzen overeenkomstig te herzien, ook nadat een order schriftelijk door ons bevestigd is. Deze prijsherziening geldt eveneens bij door ons geïmporteerde of van derden betrokken goederen. Wanneer de geplande plaatsingsdatum, op vraag van de klant, dient uitgesteld te worden, zal steeds 90% van het totale bedrag gefactureerd worden. Dit bedrag is betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. L-Door kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ontstaat of gebreken die pas zichtbaar worden bij uitbraak van de bestaande poort of andere constructies. Het herstellen van deze schade of van dergelijke gebreken kan dan ook niet ten laste worden gelegd van L-Door. De afwerking aan de binnenzijde (omkasting) is niet inbegrepen in de prijs.

Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze eigendom bij afwijking art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen als vergoeding voor kosten en winstderving.

7. Voorschotten

Bij bestelling worden volgende voorschotten gefactureerd (bedragen excl. BTW): Section Line / Nature Line / Pro Line: € 700 voor bestellingen ≤ € 2000 | € 1000 voor bestellingen > € 2000 en ≤ € 3000 | € 1500 voor bestellingen > € 3000. Puma Line en specials: Bij bestelling zal een eerste voorschotfactuur opgemaakt worden van 10 %. Samen met de opdrachtbevestiging ontvangt de klant een tweede voorschotfactuur van 80 %. Alle voorschotten dienen betaald te zijn binnen de betalingstermijn vermeld op de voorschotfactuur. Laattijdige betaling kan leiden tot uitstel van productie en/of plaatsing. Na plaatsing wordt het saldo gefactureerd.

8. Kleuren

Kleuren op basis van een RAL, NCS,… norm en kleuren ontwikkeld op basis van een staal worden steeds nagemeten op ΔE-waarde. Deze ΔE (maat voor kleurafwijking) is steeds kleiner dan 1. De zichtkanten van de onderdelen van een sectionele poort worden bij L-Door steeds beoordeeld op basis van het STS 53.2.

9. Schade en klachten

Iedere levering en/of montage is als afzonderlijk te beschouwen. Klachten op een bepaalde prestatie hebben geen invloed op voorgaande of nog te volgen prestaties. Klachten in verband met de levering van goederen, diensten of uitvoering van werken moeten per aangetekend schrijven aan ons gemeld worden binnen de 8 dagen na leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverbintenis niet. Controle op zichtbare schade en of gebreken gebeurt dadelijk na de plaatsing door de klant samen met de hoofdplaatser. Doet de klant deze controle niet, of is hij afwezig, dan houdt dit zijn akkoord in met een controle door de hoofdplaatser alleen. Elke klacht i.v.m. beschadigingen na deze controle zal onherroepelijk worden verworpen. Incorporatie van de goederen betekent aanvaarding.

10. Betaling

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken. Afwerkingen voor de uitgevoerde werken geven de klant geen recht om de door hem verschuldigde betalingen niet na te komen. Eventuele inhoudingen op factuur mogen door de klant enkel worden uitgevoerd voor zover zij te goeder trouw worden ingeroepen en in verhouding staan tot de onvolkomenheden of afwerkingen die nog voltooid moeten worden. De raming hiervan en bijgevolg het bedrag van de eventuele inhoudingen die uitgevoerd kunnen worden, worden in onderling overleg tussen de partijen vastgelegd. Zodra de aannemer de vastgestelde problemen heeft opgelost, betaalt de klant dadelijk het nog openstaande saldo, op straffe van de toepassing van nalatigheidsinteresten en het strafbeding zoals hieronder bepaald. Bij wanbetaling zal, zonder enige ingebrekestelling, op het factuurbedrag een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met 3 punten te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling van het volledige factuurbedrag. Bovendien zal, zonder enige ingebrekestelling, een compensatoire intrest aangerekend worden van 1% per maand plus 10% forfaitaire verhoging met minimum van € 37,00 (art. 1244 B.W.). deze vergoeding is verschuldigd naast de conventionele verwijlintresten. Niet tijdige betaling geeft L-door het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien het krediet (financiële situatie) van de klant een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de klant de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de klant ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zonder dat wij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn. De niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldatum, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. In geval van wijziging van de facturatiegegevens na ontvangst van de factuur behouden wij ons het recht € 10,00 (excl. BTW) administratiekosten aan te rekenen. Facturatie gebeurt elektronisch, tenzij expliciet door de klant gevraagd om een factuur op papier. Hiervoor wordt een administratiekost van € 10,00 (excl. BTW) in rekening gebracht.

11. Garantie

L-door garandeert originele goederen gedurende de termijn van 12 maanden, op poorten van het industriële type, laad- en lossystemen, snellopers en brandpoorten en gedurende de termijn van 24 maanden op poorten van het residentiële type door ons geplaatst, na de leverdatum. D.w.z. dat wij alle onderdelen, waaraan gedurende deze termijn uit hoofde van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk verborgen gebrek mocht ontstaan, herstellen of kosteloos vervangen, mits dit gebrek ons binnen de garantietermijn ter kennis wordt gebracht. Op veren geven wij een garantie van 12 maanden, echter met een maximum van 20.000 bewegingen (of meerdere openingen, indien dit vermeld staat bij het beslagtype). De garantie is niet van toepassing op handzenders en betreft enkel leveren. De garantie omvat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door bedrijfsstoring of door de klant mocht ontstaan. De klant heeft geen recht om de betaling te weigeren op grond dat de onderdelen, waarop de garantie betrekking heeft, nog niet vervangen of hersteld zijn. De garantie voor door ons geïmporteerde of van derden betrokken goederen is, voor zover afwijkend van de onze, overeenkomstig de desbetreffende voorwaarden van de desbetreffende leverancier. De herstellingen en de interventies onder garantie worden uitgevoerd binnen de gangbare kantooruren.

12. Geschillen

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.